Migawka

Szanowni Państwo,

W piątek, 13 marca Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, działając zgodnie z zaleceniami Rządu oraz Wojewody Małopolskiego, Urząd Miejski w Brzesku, a także podległe mu jednostki od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) wprowadzają ograniczenia w bieżącym działaniu. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku pracują bez zmian, jednak od dnia 16 marca 2020 r. obsługują mieszkańców wyłącznie w trybie elektronicznym i telefonicznym. Wszelkie sprawy administracyjne bądź inne, związane z funkcjonowaniem Gminy Brzesko, prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez platformę ePUAP.

Czytaj więcej...

Bądź lepiej i szybciej poinformowany!

Już od wielu lat na terenie gminy Brzesko funkcjonuje system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Alcetel. Opiera się on na bazie telefonów stacjonarnych i komórkowych, aby za ich pośrednictwem przekazywać mieszkańcom komunikaty o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Czytaj więcej...

1 % podatku dla potrzebujących

1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Warto skorzystać z tego prawa i wskazać komu mogą pomóc.

Czytaj więcej...

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mickiewicza

Burmistrz Brzeska ogłasza  drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko, położonej w Brzesku, oznaczonej jako działki nr nr: 2337/1, 2337/8, obr. Brzesko-miasto o łącznej powierzchni 0,8827 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00055563/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

 1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo zachodniej części miasta Brzeska, w województwie małopolskim, bezpośrednio przy ul. Mickiewicza stanowiącej drogę wojewódzką Brzesko-Nowy Sącz, za zabytkowym murem zbudowanym z kamienia biegnącym wzdłuż tej drogi. Od strony kompleksu parkowego znajduje się drzewostan. Elementy infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna. Wymienione działki zabudowane są aktualnie nieużytkowanym obiektem mieszkalno-sportowym i budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalno-sportowy to dawna stajnia z ujeżdżalnią koni, które w okresie powojennym zaadoptowane zostały na odpowiednio: mieszkania komunalne oraz halę sportową – na potrzeby szkół zlokalizowanych w Pałacu Göetza oraz Okocimskiego Klubu Sportowego. W chwili obecnej wszystkie umowy najmu i użyczenia zostały rozwiązane. Wymienione obiekty budowlane tworzą symetryczny układ w kształcie litery „U”. Ich stan techniczny jest zły. Będący przedmiotem zbycia wyżej opisany teren wraz z obiektami budowlanymi należał w przeszłości do rodziny Göetzow Okocimskich – założycieli i właścicieli Browaru Okocim. Jako historyczna, integralna część parku wpisany został do rejestru zabytków na podstawie decyzji L.Kl.V-WK-114/7/58 z dnia 26 maja 1958 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją nr OZT.5173.2.2012.MWo.1 z dnia 13.02.2012 r. wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości pod warunkami określonymi w tej decyzji:

– utrzymania istniejącej zieleni, z możliwością usunięcia drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu,

– obiekt wskazany pod adresem ul. Mickiewicza 68 jako zabytkowy, należący do założenia dworskiego  Goetzów należy remontować i utrzymywać zgodnie z jego charakterem. Termin realizacji: 5 lat od momentu nabycia

– wykluczenie możliwości dalszej zabudowy działek obiektami kubaturowymi.

Te obowiązki będą wpisane do aktu notarialnego.

Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach. Nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim działań inwestycyjnych i remontowych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zagospodarowanie zabytku nieruchomego na cele użytkowe wymaga od jego właściciela lub posiadacza uwzględnienia wartości tego zabytku i jego historycznej funkcji.

W dziale III księgi wieczystej nr TR1B/00055563/3 wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 2337/5 (z której powstała działka nr 2337/8), obr. Brzesko-miasto na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2337/6, obr. Brzesko-miasto, na której znajduje się mogiła z okresu I Wojny Światowej.

 1. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98 dnia 15.06.1998r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Wymienione działki zabudowane są aktualnie nieużytkowanym obiektem mieszkalno-sportowym i budynkiem gospodarczym.
  W południowej części działka nr 2337/8 utwardzona płytami betonowymi, w pozostałej części nieruchomość porośnięta trawą, zakrzaczona. Teren od strony ul. Mickiewicza ogrodzony murem kamiennym.
 2. Nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania przedmiotową nieruchomością. Nie stanowi też ona przedmiotu zobowiązań.
 3. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 4. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem nr 188/2019 Burmistrza Brzeska
  z dnia 15 lipca 2019 r.
 5. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 listopada 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
 6. Cena wywoławcza 1 812 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Wadium: 181 000,00 zł.
 2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium (w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu 21.04.2020 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numery działek 2337/1, 2337/8, których przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 – sala obrad.
 4. Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 5. Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013 r.).
 6. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 1 kodeksu cywilnego) winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.
 7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium w sposób opisany w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związane z nieruchomością.
 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, zakładka: nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.
 10. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730– 1530) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku,  ul. Głowackiego 51,  tel. (14)68-65-170  ( pokój 117).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Z-ca Burmistrza

 

/-/ Grzegorz Brach

 Regulamin i oświadczenie

promocja1

Czytaj więcej...

Innowacyjny system rozliczeń PIT

Zachęcamy Państwa do rozliczeń PIT w ramach projektu Wspieraj Lokalnie, który ma na celu efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej...

EKOINTERWENCJA MAŁOPOLSKA

Tu możesz zgłosić  przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości. Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej, wybierz temat Naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę.

Czytaj więcej...

Remont cmentarza wojennego w Brzesku – zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

230 tysięcy złotych to wysokość dotacji, jaką gmina Brzesko pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont cmentarza wojennego w Brzesku, ponad 100 tysięcy złotych na ten cel samorząd wyda z własnego budżetu.

Czytaj więcej...

Wznowienie naboru do programu „Czyste powietrze”

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Kompleksowa informacja znajduje się na stronie https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze.

Czytaj więcej...