Wynajem lokalu przy ul. Kręta nr 1

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczone pisemne negocjacje ofertowe na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w Brzesku: -na parterze budynku przy ul. Kręta nr 1– o powierzchni: 24,50 mprzeznaczonego na cele działalności usługowo – handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 164/2019 z dnia 24 czerwca 2019r.

Powyższy lokal przeznaczono do wynajmu na czas oznaczony – na okres trzech lat.

 

Oferty należy składać do dnia 13 sierpnia 2019r.  (wtorek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,
do godz. 945.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:

– „Najem lokalu położonego przy ul. Kręta 1 w Brzesku”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2019r.  o godz. 1000, w sali nr 100 w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:

 • imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
 • stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu netto,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.

Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730 do 1530.

                   Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego przy ul. Kręta 1 wynosi:

 • 25,00 złotych netto.

 

Do stawki czynszu netto ustalonej w drodze negocjacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

 1. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów,
  którzy złożyli równorzędne oferty.

Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.

 1. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.
 2. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).
 3. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w negocjacjach ofertowych lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach ofertowych.

9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.

 1. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej oraz dostawę wody i odbiór ścieków ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 164/2019 z dnia 24.06.2019r.).

Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem, pokój 119,  tel. 14,  68-65-157.

Oświadczenie oferenta,  projekt umowy najmu,  regulamin negocjacji

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.