Zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości w trybie realizacji roszczeń

Zarządzenie nr 256/2019 burmistrza Brzeska z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie: zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej przyległej w trybie realizacji roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), art. 4 pkt 3a, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 209a ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.[1]), § 5 ust. 9, § 12 ust. 8 uchwały Nr VI/43/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania do zasobów oraz sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, przekazywania jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw komunalnych oraz jako majątek tworzonych przez Gminę fundacji nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2003r. Nr 138, poz. 1843 z późn. zm.),

 

zarządzam co następuje:

 

  • 1.
  1. Przeznacza się do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli zabudowanej budynkiem wielorodzinnym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2337/4, obr. Brzesko-miasto, gm. Brzesko, położonej w Brzesku przy ul. Mickiewicza 68a, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00061979/7, wyszczególnioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 2337/7, obr. Brzesko-miasto. Nieruchomość ta przylega do działki oznaczonej jako działka nr 2337/4, obr. Brzesko-miasto i wraz z tą działką będzie spełniać wymogi działki budowlanej. Mapa poglądowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  1. Wysokość udziałów poszczególnych właścicieli lokali w nabywanej działce (nr 2337/7, obr. Brzesko-miasto) odpowiadać będzie wysokości nabytych udziałów w działce o numerze ewidencyjnym 2337/4, obr. Brzesko-miasto i częściach wspólnych budynku położonego
    w Brzesku, przy ul. Mickiewicza 68a, tj.

– właściciel wyodrębnionego i ujawnionego w księdze wieczystej nr TR1B/00073332/7 lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 68a nabędzie udział 2531/34065 części w działce nr 2337/7, obr. Brzesko-miasto,

– właściciel wyodrębnionego i ujawnionego w księdze wieczystej nr TR1B/00061980/7 lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 68a nabędzie udział 6612/34065 części w działce nr 2337/7, obr. Brzesko-miasto,

– właściciel niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 68a nabędzie udział 9295/34065 części w działce nr 2337/7, obr. Brzesko-miasto,

– właściciel niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 68a nabędzie udział 15627/34065 części w działce nr 2337/7, obr. Brzesko-miasto.

 

  • 2.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.

 

  • 3.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Geodezji i Zarządzania Mieniem.

  • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości, Z magistratu. Comments are currently closed.