„Pomianowski Stok” – działki do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia. Poniższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.
 

1. Numery działek ewidencyjnych

 

1411/277

1411/319

2. Powierzchnia działek

 

1411/277 – 0,0668 ha

1411/319 – 0,0684 ha

3. Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00065482/4
4. Położenie Obręb ewidencyjny Brzesko
5. Opis nieruchomości

 

Działki gruntowe niezabudowane będące do dnia 26.09.2089 w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położone są w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok”, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako R IVa.
6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Przedmiotowe działki nr 1411/277, 1411/319  objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajdują się na obszarze przeznaczonym dla mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego) – symbol w planie B1MN, A7MN.
7. Forma zbycia

 

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8. Cena nieruchomości

 

1411/277 – 95 800,00 zł + 23% podatku VAT

1411/319 – 98 000,00 zł + 23% podatku VAT

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek o numerach nr 1411/277, 1411/319 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia   30 października włącznie.

(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

 

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 119,  tel. (14) 68-65-157.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.