Wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia jako nieruchomość zamienna w ramach wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod publiczną drogę gminną.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 116,  tel. (14) 68-65-127.

 

1. Numery działek ewidencyjnych

 

1411/276
2. Powierzchnia działek

 

1411/276 – 0,0800 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

KW TR1B/00065482/4
4. Położenie

 

Obręb ewidencyjny Brzesko

 

5. Opis nieruchomości

 

Działka gruntowa niezabudowana będąca do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położona w Brzesku w rejonie Alei Solidarności.

Bezpośrednio do działki doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu.

Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RIV a.

6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Brzesku p. n. „Pomianowski Stok” zatwierdzonego uchwałą Nr IX.98/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 07.07.1999 r.
działka nr 1411/276 znajduje się w terenie mieszkalnictwa rodzinnego głównie jednorodzinnego  oznaczonym symbolem  B1 MN
7. Forma zbycia

 

Zbycie działki następuje w ramach przyznania nieruchomości zamiennej z tytułu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na własność Gminy Brzesko pod publiczna drogę Gminną.
8. Cena za nieruchomość

 

91  632,00 zł + 23 % VAT.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki o numerze 1411/276 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 15.11.2019 r. włącznie.

 

 

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.