Wykaz nieruchomości położonej w Brzesku przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

 1. Numer działki ewidencyjnej:                 2047/13

 

 1. Powierzchnia działki:                               0,0130 ha

 

 1. Numer księgi wieczystej: TR1B/00013802/5

 

 1. Położenie:                 Obręb ewidencyjny:  Brzesko

 

 1. Opis nieruchomości:                 Działka zlokalizowana jest w południowej części miasta Brzeska

w  sąsiedztwie ulicy Adama Mickiewicza.

Mała szerokość działki, oraz jej uwarunkowania wynikające z lokalizacji  wyklucza samodzielne jej zagospodarowanie.

Zagospodarowanie przedmiotowej działki  możliwe jest tylko w ramach wspólnego zagospodarowania z nieruchomością przyległą

Działka w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako R IVa (rola klasy  IVa). Nieruchomość objęta jest  umową dzierżawy.

 

 1. Przeznaczenie w miejscowym

planie zagospodarowania

przestrzennego:                                          Dla działki numer 2047/13  brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego

 1. „Budynek handlowo-usługowy z funkcją hotelowo-restauracyjną wraz ze stacją paliw i myjnią samochodową, pylony reklamowe oraz infrastrukturą techniczną”  wydana w dniu 10.04.2007 r.

znak:ITK.III.7331/53/07/KG obejmuje aktualnie działkę ewidencyjną  numer 2047/13.

 

 1. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w drodze  bezprzetargowej

na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2047/10 objętą księgą wieczystą Nr TR1B/00096221/3 dla poprawy warunków jej

zagospodarowania.

 

 1. Cena nieruchomości: 25.584,00 złotych bruttow tym podatek VAT w wysokości 23 %

 

 1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki numer 2047/13 na podstawie art. 34 ust. 1  pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  20.11. 2019  r. włącznie.

[6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu]

 

 1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych

Urzędu  www.brzesko.pl,  a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro   tel. 14 68 65 127.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.