Zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku

Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. księgą wieczystą TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp. Nr działki ewidencyjnej Pow.
w ha
Cena wywoławcza gruntu  w zł Wysokość wadium w zł Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1. 1411/277 0,0668 95 800,00
+ 23% VAT
10 000,00 Przedmiotowe działki nr 1411/277, 1411/319  objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przes- trzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajdują się na obszarze przeznaczonym dla mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzin- nego) – symbol w planie B1MN, A7MN.
2. 1411/319 0,0684 98 000,00
+ 23% VAT
10 000,00

Przedmiotowa nieruchomość, została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 257/2019 z dnia 17 września 2019 r., położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok” w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako R IVa. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006
w taki sposób aby w dniu 4 grudnia 2019 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym.
Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki ewidencyjnej na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

            Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie pod numerem 14-68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.

Regulamin

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.