Wykaz nieruchomości do dzierżawy – obręb Mokrzyska-Bucze

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1629/15
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    200,0 m2
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00051350/9
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

– obręb Mokrzyska-Bucze

 

. Teren jest sklasyfikowany jako PsIV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    urządzenia telekomunikacyjne – wieża antenowa telefonii komórkowej

 

8. Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ     13,289 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości – wg przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    do 20-go dnia każdego miesiąca z góry

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej  wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS  stosownie
do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz.2204 z późn.zm.) W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  – do dnia 30 kwietnia 2024 roku

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.