Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości „Pomianowski Stok”

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brzesku będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko. Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. księgą wieczystą TR1B/00065482/4 będąca do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

 

Lp. Nr działki ewidencyjnej Pow.
w ha
Cena wywoławcza gruntu  w zł Wysokość wadium w zł Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1. 1411/248 0,0724 104 000,00
+ 23% VAT
10 000,00  

Przedmiotowe działki nr 1411/248, 1411/249, 1411/250  objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajdują się na obszarze przeznaczonym dla mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego) – symbol w planie A8MN.

2. 1411/249 0,0691 99 000,00
+ 23% VAT
10 000,00
2. 1411/250 0,0565 79 000,00
+ 23% VAT
10 000,00

 

Przedmiotowa nieruchomość, została przeznaczona do zbycia Zarządzeniami Burmistrza Brzeska nr 284/2019 z dnia 3 października 2019 r., sprostowanym Zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 301/2019 z dnia 17 października 2019 r. oraz 285/2019 z dnia 3 października 2019 r. Położona jest w południowo-zachodniej części miasta Brzeska w woj. małopolskim w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok” w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, częściowo nieurządzonych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany, sklasyfikowany jako
R IVa. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Zgodnie z  działem III księgi wieczystej TR1B/00065482/4 działka ewidencyjna nr 1411/250 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu, w zakresie pasa gruntu
o powierzchni 10,5 m2, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Pozostałe działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala nr 100. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006
w taki sposób aby w dniu 16 grudnia 2019 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym.
Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki ewidencyjnej na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

            Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie pod numerem 14-68-65-157. Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.

Regulamin

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.