Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 119, tel. 14-68-65-157.

1. Numer działki ewidencyjnej

 

736/6
2. Powierzchnia działki

 

0,0909   ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

TR1B/00056623/9
4. Położenie

 

Obręb ewidencyjny Brzesko

 

5. Opis nieruchomości

 

Przedmiotowa działka będąca własnością Gminy Brzesko zlokalizowana jest w Brzesku w rejonie ulicy Wiejska w niedalekiej odległości od jej skrzyżowania z ulicą Czarnowiejską, stanowiąca niezabudowany pas gruntu. Teren działki lekko nachylony
w kierunku północnym. Dojazd do działki od ulicy Wiejskiej. Sklasyfikowana jako RIVb, RV.W dziale III – (prawa, roszczenia i ograniczenia) w/w księgi wieczystej istnieją wpisy nie dotyczące działki ewidencyjnej nr 736/6. Mała szerokość działki oraz istniejąca trasa kanalizacji deszczowej kd 300 przebiegająca przez jej środek skutkują koniecznością zachowania odległości technologicznych co wyklucza samodzielną jej zabudowę. Zabudowa działki możliwa jest tylko wspólnie z działkami przyległymi.Na  przedmiotowej działce zostanie ustanowiona  nieograniczona
w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Brzesko dla wspomnianej powyżej kanalizacji deszczowej kd 300 w pasie
o szerokości 1,5 m oraz zostanie ustanowiona służebność gruntowa, szlakiem szerokości 2 m przy zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 736/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewidencyjnej nr 736/5, do czasu wybudowania drogi osiedlowej projektowanej na działkach sąsiednich. 
6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Działka 736/6 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie wieloprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego
i podmiejskiego.
7. Forma zbycia

 

Zbycie w drodze zamiany za działki ewidencyjne położone
w Brzesku o numerach 751/7, 751/5, 4392, 4383, 4394, 4409, 4407.
8. Cena za nieruchomość

 

141 677,00 zł do ceny nie dolicza się podatku VAT ( art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o VAT)
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 736/6 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia   8 stycznia 2020 r.    włącznie.

(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

 

 

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.