Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokali użytkowych własności Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu. Szczegółowe informacje dotyczące poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku w pokoju nr 119 I piętro tel. 0-14 68-65-157.

            Lokale o których mowa w niniejszym wykazie można oglądać w godzinach od 700 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
w Brzesku, ul. Okocimska 5, tel.14/66-33-200.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1109/3

Þ    TR1B/00030049/3

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    32,90 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Ogrodowa 6 –położony na parterze budynku mieszkalnego

 

5. Opis lokalu

 

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń z zapleczem sanitarnym.

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i sedesem.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu. Rozliczenie tej opłaty następuje
w połowie i na końcu danego roku. Zużycie wody ustala się
na podstawie odczytów z wodomierza znajdującego się w lokalu.

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zawiera we własnym zakresie umowę na dostawę energii elektrycznej.

3.Instalacja gazowa.

Najemca we własnym zakresie zawiera umowę na dostawę gazu.

4.Lokal jest wyposażony w centralne ogrzewanie
z ciepłowni
tj. grzejniki i instalacja.

Opłaty za energię cieplną nalicza MZGM Brzesko w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie najmu.

Rozliczenie tej opłaty następuje po zakończeniu sezonu grzewczego.

5.W lokalu znajdują się liczniki pomiarowe poboru wody i energii cieplnej.

6.Licznik poboru gazu oraz energii elektrycznej są obecnie zdjęte.

Opłatę za montaż licznika gazu oraz energii elektrycznej ponosi Najemca.

Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji gazowej przez Najemcę, na zlecenie Zarządcy budynku -MZGM Brzesko zostanie dokonana próba szczelności tej instalacji.

Najemca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu użytkowania instalacji gazowej z Zarządcą budynku –MZGM Brzesko.

 

6. Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ    w przypadku prowadzenia działalności handlowej z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzesku na ten rodzaj działalności.

 

7. Forma przetargu

 

Þ   przetarg ustny nieograniczony

 

8. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

 

Þ     42,00 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

Þ

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznej waloryzacji, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.).

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody, odbiór ścieków i energię cieplną Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

Þ    1471

Þ    TR1B/00024609/2

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

Þ

Þ    22,62 m2

3 Położenie Þ    Brzesko, ul. Uczestników Ruchu Oporu 18 –położony
w budynku na terenie Ogrodu Jordanowskiego 
4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z jednego pomieszczenia z zapleczem socjalno-sanitarnym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i sedesem.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza RPWiK Brzesko, z którym Najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy.

Opłatę za montaż licznika poboru wody ponosi Najemca.

 

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zwraca się o zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej do Rejonu Energetycznego w Bochni.

Licznik poboru energii elektrycznej jest obecnie zdjęty.

Opłatę za montaż licznika energii elektrycznej ponosi Najemca.

 

3.Instalacja gazowa.

-w lokalu brak jest instalacji gazowej.

 

4.Lokal może być ogrzewany piecykiem elektrycznym zamontowanym przez Najemcę.

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

Þ   prowadzenie działalności usługowo- handlowej,

Þ    w przypadku prowadzenia działalności handlowej
z branży spożywczej Najemca jest zobowiązany
do uzyskania zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku na ten rodzaj działalności
,

 

6. Forma przetargu

 

Þ   przetarg ustny nieograniczony

 

7. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ      38,0 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy.
8 Termin wnoszenia opłat Þ   do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, .

 

9 Zasady aktualizacji opłat Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.).

 

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

 

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.