Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości w Okocimiu

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Okocimiu stanowiącej własność Gminy Brzesko.

Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Okocimiu objęta księgą wieczystą Nr TR1B/00063051/0 własności Gminy Brzesko, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp Numer

działki

 ewidencyjnej

Powierzchnia
w ha
Cena

wywoławcza gruntu

w złotych

Wysokość wadium

w złotych

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1. 80/17 0,2231 113.500,00
+ 23% VAT
10.000,00  

Działki nie są objęte miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Na działkę numer 80/12 (z której
powstały m.in. działki numer  80/17, 80/19, 80/20, 80/21) wydana została Decyzja o warunkach zabudowy
Burmistrza Brzeska z dnia 02.10.2017 r. znak: ITK.III.6730.76.2017.PP

ustalająca warunki zabudowy
o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej

 

 

2. 80/19 0,1934 98.400,00
+ 23% VAT
10.000,00
3. 80/20 0,1422 72.400,00
+ 23% VAT
10.000,00
4. 80/21 0,1333 67.850,00

+ 23% VAT

10.000,00

Przedmiotowa nieruchomość, została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 297/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 16 października 2019 r.

Nieruchomość położona jest na terenie miejscowości Okocim w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Zlokalizowana jest  przy ul. Goetzów Okocimskich, w pobliżu centrum wsi Okocim, około 3 km na południe od centrum  miasta Brzeska. Kształt działek regularny. Teren pochyły. Działki numer 80/17, 80/19 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Goetzów Okocimskich, możliwe  urządzenie wjazdu od drogi głównej,  lub drogą wewnętrzną (dz. 80/9  i 80/18) Działka numer 80/20 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną (dz. 80/9 i 80/18) Działka numer 80/21 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Goetzów Okocimskich.
Teren średnio zurbanizowany otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, oraz obiekty użyteczności publicznej (kościół, szkoła hala sportowa), a także tereny niezagospodarowane rolne i leśne. Działki widokowe. Dobry dostęp do mediów. Działki położone w terenie osuwiskowym częściowo sklasyfikowanym jako tereny zagrożone ruchami mas ziemnych, oraz częściowo w terenie sklasyfikowanym jako tereny osuwisk aktywnych. Przed przystąpieniem do projektowania obowiązuje rozpoznanie warunków  geologiczno-inżynierskich dla realizacji inwestycji. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu  27  marca  2020  r.  o  godz. 1000    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 – Sala obrad.

Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, lub osoby prawne winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006
prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Szczurowa w takim terminie, aby w dniu 18 marca 2020  r.  cała  kwota znajdowała się na rachunku bankowym, oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związanie z nieruchomością.
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer działki  na którą wpłaca się wadium.
Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 pokój 116 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, lub telefonicznie (14) 68-65-127.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Ponadto treść ogłoszenia, regulaminu przetargu wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.brzesko.pl  menu: nieruchomości, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

Regulamin przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.