Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020

O G Ł O S Z E N I E z dnia 20 stycznia 2020r.

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie:

Zadanie I Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko  dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu północnej części miasta (Osiedle Kopaliny – Jagiełły, Osiedle Kołłątaja, Osiedle Słotwina).

Zadanie II Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu południowej części miasta ( Osiedle Kościuszki-Ogrodowa, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle Zielonka, Osiedle Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie).

Burmistrz Brzeska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie:

Zadanie I Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko  dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu północnej części miasta (Osiedle Kopaliny – Jagiełły, Osiedle Kołłątaja, Osiedle Słotwina).

Zadanie II Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu południowej części miasta ( Osiedle Kościuszki-Ogrodowa, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle Zielonka, Osiedle Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie).

1.Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2019r. poz. 688z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie: Zadanie I Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko  dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu północnej części miasta (Osiedle Kopaliny – Jagiełły, Osiedle Kołłątaja, Osiedle Słotwina).

Zadanie II Prowadzenie świetlicy, w tym placówki wsparcia dziennego i innych form pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko dla nie więcej niż 50 dzieci z terenu południowej części miasta ( Osiedle Kościuszki-Ogrodowa, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle Zielonka, Osiedle Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie) realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3.Zgłoszenia, na załączonym formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, należy nadsyłać w terminie do dnia 29 stycznia 2020r. na adres: Urząd Miejski w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1.są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2.nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

3.osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział
w konkursie,

4.nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 

Zadania komisji konkursowej:

 

1.Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści regulaminu otwartego konkursu ofert

2.Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami.

 

Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

1.Wydział Strategii i Rozwoju wskaże osoby do udziału w pracach komisji konkursowej.

2.Komisję konkursową powołuje Burmistrz Brzeska w formie zarządzenia.

 

 

Burmistrz Brzeska

(-) mgr Tomasz Latocha

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.