Do wynajmu kawiarenka w RCKB

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu.

 1. Położenie:

 Brzesko, Plac Targowy 10 – lokal położony na parterze obiektu Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego

 1. Numer działki ewidencyjnej  1469/10, 1471, 1466/4

Nr księgi wieczystej     TR1B/00024609/2, TR1B/00073194/7

 1. Powierzchnia użytkowa lokalu  71 m2

 1. Opis lokalu:

Lokal składa się z czterech pomieszczeń: kawiarni, zaplecza przeznaczonego na kuchnię, magazynu oraz pomieszczenia sanitarnego dla personelu.

Wyposażenie lokalu:

 • Lokal posiada przyłącz wodno-kanalizacyjny z oddzielnym podlicznikiem,  oraz podlicznikiem ciepłej  wody użytkowej.
 • Lokal wyposażony jest w energię elektryczną z oddzielnym podlicznikiem.
 • Lokal wyposażony w centralne ogrzewanie wspólnie z całym obiektem. Za centralne ogrzewanie nie będą pobierane oddzielne opłaty.
 • Lokal nie posiada instalacji gazowej.
 • Najemca jest zobowiązany wyposażyć lokal we własnym zakresie w meble i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności.
 • Opłaty za wodę, kanalizację i energię elektryczną Najemca ponosi we własnym zakresie. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej będą naliczane przez Wynajmującego na podstawie odczytów z podliczników.
 • Najemca jest zobowiązany przed przystąpieniem do przetargu do dokonania uzgodnień z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzesku w sprawie możliwości dopuszczalnej działalności w lokalu, który jest przedmiotem przetargu.

Działalność prowadzona przez Najemcę nie może być niezgodna z przeznaczeniem lokalu.

 • Nakłady na dostosowanie lokalu do potrzeb Najemcy (adaptacje, przebudowy) oraz podniesienie estetyki wnętrza lokalu ( modernizacja i remonty), wykonane po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Wynajmującym, obciążają w całości Najemcę bez prawa ich zwrotu.
 1. Przeznaczenie lokalu
  Lokal jest przeznaczony na kawiarnię (bez możliwości sprzedaży alkoholu).

 Kawiarnia ze względu na konieczność korzystania przez klientów z toalet i szatni będzie czynna w godz. pracy obiektu.

 1. Forma przetarguPrzetarg ustny nieograniczony
 2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 brutto –17,00
 3. Termin wnoszenia opłat – Do dnia 10-go każdego miesiąca z góry
 4. Zasady aktualizacji opłat – Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji dokonywanej każdego kolejnego roku, w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.). Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku, w którym zawarto umowę najmu. W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku. Waloryzacja będzie uwzględniona w wystawianym przez PiMBP rachunku i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
 5. Czas trwania najmu : – nieoznaczony

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej
w Brzesku.

W przypadku wzrostu cen za świadczenia dodatkowe tj. dostawę wody, odbiór ścieków i energię elektryczną Wynajmujący ma prawo zmiany stawek oraz wysokości opłat miesięcznych wyliczonych wg obowiązujących cen. Zmiana ww. stawek i zmiana opłat miesięcznych nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

 

 Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku (Dyrektor lub Sekretariat) lub telefonicznie pod nr 14 66 312 02.

Lokal o którym mowa w niniejszym załączniku można oglądać w godzinach 800 – 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Brzesku.

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.