Obwieszczenie – Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki w msc. Jadowniki w km 6 + 635 – 8 + 860”.

 

BURMISTRZ BRZESKA

OS.6220.10.2019.RC                              Brzesko, dnia 29.01.2020 r.
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”), zawiadamia się strony, że postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych, 32-800 Brzesku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki w msc. Jadowniki w km 6 + 635 – 8 + 860”, zostało zakończone.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek ewidencyjnych nr: 3368/2, 3368/1 w  m. Jadowniki.

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodniez art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym: opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13.01.2020 r. znak: ST-I.4220.1.98.2019.JI o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie z dnia 20.11.2019 r. znak: KR.RZŚ.435.950.2019.BP o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 30.10.2019 r. znak:NS.9022.10.188.2019 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku – w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 17, w godzinach od 730 – 1530 w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 29.01.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.