Zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach.

                Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00051350/9 własności Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

Lp. Nr działki Powierzchnia działki [ha] Cena wywoławcza gruntu [zł] Wysokość wadium
[zł]
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1 854/29 0,1343 58 800,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2 854/30 0,1274 58 100,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
3 854/31 0,1394 63 600,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
4 854/38 0,1355 61 800,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
5 854/39 0,1337 61 000,00 z ł+ 23% VAT 6 000,00 zł
6 854/40 0,1384 63 200,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
7 854/41 0,1452 66 300,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
8 854/42 0,1562 71 300,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
9 854/44 0,1752 79 900,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
10 854/46 0,1551 70 800,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
11 854/47 0,1374 62 700,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
12 854/48 0,1317 60 100,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
13 854/51 0,1201 52 600,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
14 854/52 0,1419 62 200,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
15 854/53 0,1540 70 300,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł
16 854/49 0,1585 81 000,00 zł + 23% VAT 6 000,00 zł teren zabudowy usługowej

Przedmiotowa nieruchomość, została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 223/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Mokrzyska (gmina Brzesko w woj. małopolskim) w odległości około 5 km od centrum miasta Brzeska, przy ul. Siostry Faustyny tj. drodze powiatowej.  W sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny niezagospodarowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki stanowią teren płaski porośnięty trawą, zadrzewiony, zakrzaczony. Kształt działek zbliżony do prostokąta, za wyjątkiem działki nr 854/29, której kształt zbliżony jest do trapezu. Elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu z wyjątkiem kanalizacji. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RVI, PsIV, PsV, PsVI, ŁV.

Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 grudnia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku, powiat Brzesko, woj. małopolskie przy ul. Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 17.04.2020 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

                Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 – pokój 117 lub telefonicznie (14) 68-65-170. Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Ponadto treść ogłoszenia, regulaminu przetargu wraz z oświadczeniem dostępne są na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.brzesko.pl  zakładka: nieruchomości, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Burmistrz Brzeska

 

(-)  mgr Tomasz Latocha

Regulamin

mapa

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.