Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.9.2018.RC z dnia 04.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu II przedsięwzięcia pn: „Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego””.
BURMISTRZ BRZESKA
OS.6220.9.2018.RC                                                                     Brzesko, dnia 04.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  1. Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.9.2018.RC z dnia 04.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu II przedsięwzięcia pn: „Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego””.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek ewidencyjnych:

Jasień nr:1289/16, 1289/45, 1289/46, 1289/47, 1289/48, 1289/56, 1289/57, 1416, 1430, 1432, 1433, 1434, 1435/2, 1436/10, 1436/3, 1436/4, 1436/5, 1436/6, 1436/7,  1436/9, 1439/34, 1439/36, 1439/37, 1439/38, 1439/39, 1529, 1530, 1531/4, 1532/3, 1532/4, 1533/1, 1533/2, 1534, 1535, 1536, 1562, 1563/1, 1902, 440, 851, 853/5, 853/6, 855/16, 855/19, 1431;

Brzesko Miasto nr:1411/273, 2041/1, 2043/99, 2043/55, 2043/46, 2043/45, 2043/44, 2043/43, 2043/39, 2043/38, 2043/37, 2043/36, 2043/35, 2043/34, 2043/33, 974/5, 1411/2, 4052, 1789/6, 2043/26;

Okocim nr:12/2, 9, 10, 11, 12/1, 17, 29, 30, 36, 5, 1089, 37.

Wnioskodawca: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25,.

  1. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z uzgodnieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13.12.2019 r. znak: OO.4221.19.2019.AMi, uzgodnieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18.09.2019 r. i z dnia 09.01.2020 r. znak: KR.RZŚ.435.490.2019.BP oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 01.07.2019 r., z dnia 17.07.2019 r.  i z dnia 18.12.2019 r.  znak: NZ-420-52/19, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.02.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.