Budowa hali produkcji wieczek „L2019”

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.13.2019.RC z dnia 11.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa hali produkcji wieczek „L2019” z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, prądu i centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą rozbudowę wewnętrznych zakładowych instalacji uzbrojenia terenu: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, prądu, ciepła i teletechnicznej, oraz rozbiórka kolidującej wiaty, na dz. nr ewid. 897/8 i 897/10, obręb I Brzesko Miasto”.

BURMISTRZ BRZESKA
OS.6220.13.2019.RC                                             Brzesko, dnia 11.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  1. Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.13.2019.RC z dnia 11.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa hali produkcji wieczek „L2019” z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, prądu i centralnego ogrzewania wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą rozbudowę wewnętrznych zakładowych instalacji uzbrojenia terenu: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, prądu, ciepła i teletechnicznej, oraz rozbiórka kolidującej wiaty, na dz. nr ewid. 897/8 i 897/10, obręb I Brzesko Miasto”.

Wnioskodawca: CAN-PACK  FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING Sp. z o. o. ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica.

  1. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym: opinią   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak:ST-I.4220.1.116.2019.JT z dnia 15.01.2020 r.  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.435.1084.2019.AB z dnia 31.12.2019 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku znak: NZ-420-112/19 z dnia 09.12.2019 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz opinią Starosty Brzeskiego znak:OŚ.6220.1.2019.BB, z dnia 11.12.2019 r. o odmowie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 11.02.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.