Zespół hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, komunikacyjną.

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”.

 

BURMISTRZ BRZESKA

OS.6220.2.2020.RC                                                                                        Brzesko, dnia 12.02.2020 r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”) zawiadamia się strony,  że w dniu 31 stycznia 2020 roku na wniosek: Panattoni Europe Sp. z o. o. 00-844 Warszawa, Plac Europejski 1, działająca przez pełnomocnika Panią Justynę Adamczyk, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn: „Zespół hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
na działkach ewidencyjnych o nr: 428, 2288, 6134, 2908, 6193, 2290, 2247/1, 2406, 2403, 411, 453, 2260/1, 2405, 2263, 2395, 405, 420, 2388, 2292, 2409, 402, 2261, 412/2, 454/7, 2295, 2240/1, 2393, 2394, 401, 419, 2258/1, 394/1, 395/1, 396/1, 2529, 2285, 418, 2399,2402, 2239, 2246/2, 2299, 2298, 2241/1, 2544/1, 2242, 2243, 2244, 2245, 398/3, 421, 2254, 2909, 422, 424, 429/9, 429/11, 429/12, 426, 423, 2281, 2283, 2271, 6195/1, 2272, 2269, 2414, 2279, 2404, 2282, 406, 2407, 2541/1, 2525/1,  248/1, 2249/1, 2251, 2250, 2262, 2264, 2277, 2278, 2273, 2274, 2528/1, 2293, 431/1, 2398, 375/2, 6179/1, 6179/3, 2257, 451/1, 2255, 425, 2253, 2397/1, 2300/1, 2411, 2296/2, 2297, 2289, 2296/1, 429/10, 2259/1, 6194, 2270, 2413, 2280, 2410, 2408, 6199, 2287, 2286, 2412, 2276, 427, 2389, 2275, 452, 2284, 450/1, 450/2, 2400, 2396, 2397/2, 2294, 2291, 6198, 2392, 2391, 2401, 6195/2, 2265, 6309, 2252, 2256, obręb 0002 Jadowniki, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 2 ustawy  ooś, tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska ul. Głowackiego 51 pok. 17, lub też na piśmie, składając je w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Brzesku lub też przesyłając je na adres: Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.02.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.