Sprzedaż nieruchomości w sąsiedztwie ulicy Barona Jana Göetza

Burmistrz Brzeska ogłasza drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko, położonej w Brzesku, oznaczonej jako działka nr 2342/1, obr. Brzesko-miasto o powierzchni 0,9197 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00059627/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

 1. Zabudowana murem ogrodzeniowym oraz piwnicą -„lodownią”, nieruchomość zlokalizowana jest w południowo zachodniej części miasta w sąsiedztwie ulicy Barona Jana Göetza (prowadzącej do Pałacu Göetza), ulicy Mickiewicza i rzeki Uszwicy. Od strony ulicy Mickiewicza jest otoczona murem ogradzającym Park Goetza. Nieruchomość sąsiaduje z historyczną bramą wjazdową na teren parku i przylegającą do niej kordegardą. Przedmiotowa nieruchomość stanowi historyczną i integralną część parku wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr Kl.V-WK-114/7/58 z dnia 26 maja 1958r. Zgodnie z inwentaryzacją teren działki jest porośnięty drzewami w których dominują rodzime gatunki liściaste w liczbie 241 egzemplarzy. Wielkim walorem działki są dwa szpalery grabów wzdłuż ulicy Barona Göetza i przy skarpie nad Uszwicą, które mają charakter planowanej kompozycji. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją nr OZT.MSz.073/33/10 z dnia 28.06.2010r., wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości pod warunkami określonymi w tej decyzji, to jest:

   – zachowania parkowego charakteru przedmiotowej działki,

   – utrzymania istniejącej zieleni, z możliwością usunięcia drzew chorych, zagrażających bezpieczeństwu,
– opracowania inwentaryzacji drzewostanu,

   – przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych drzewostanu na podstawie wymienionej inwentaryzacji drzewostanu,
– wykluczenia możliwości zabudowy działki obiektami kubaturowymi,
– termin wykonania prac: 2 lata od nabycia nieruchomości.

Do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm), dotyczące zagospodarowania zabytków, prowadzenia badań, prac i robót oraz podejmowania innych działań przy zabytkach. Nabywca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Urzędem Konserwatorskim działań inwestycyjnych i remontowych oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości. Na przedmiotowej działce istnieją ruiny lodowni dworskiej oraz mur ogrodzeniowy. Obiekty te nie są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków, jednak z racji swej lokalizacji na terenie wpisanym podlegają ochronie konserwatorskiej.

Dostęp do dróg publicznych – ulica Barona Jana Göetza w obrębie parku i ulica Mickiewicza. Otoczenie korzystne, w pobliżu pałacu Göetza i zabudowań hotelowych. Granica działki wzdłuż muru jest ustalona. Kształt zbliżony do trapezu. Elementy infrastruktury technicznej w zasięgu.

 1. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XL/286/98 dnia 15.06.1998r. znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
 2. Elementy infrastruktury technicznej (gaz, energia elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) znajdują się na nieruchomości i w jej sąsiedztwie.
 3. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków, i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 5. Nieruchomość została przeznaczona do zbycia zarządzeniem nr 187/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 15 lipca 2019 r.
 6. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 listopada 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
 7. Cena wywoławcza 300 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Wadium: 30 000,00 zł.
 2. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium (w gotówce lub przelewem) w takim terminie, aby w dniu 21.04.2020 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki 2342/1, której przetarg dotyczy. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 – sala obrad.
 4. Osiągnięta w wyniku przetargu cena zostanie obniżona o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 5. Obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 z 24.12.2013 r.).
 6. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 1 kodeksu cywilnego) winny posiadać stosowne pełnomocnictwa.
 7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium w sposób opisany w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związane z nieruchomością.
 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, zakładka: nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.
 10. Burmistrz Brzeska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów z podaniem przyczyny jego odwołania.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730- 1530) w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku,  ul. Głowackiego 51,  tel. (14)68-65-170  ( pokój 117).

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Z-ca BURMISTRZA

/-/ Grzegorz Brach

                                   Regulamin i oświadczenie

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.