Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego”

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska postanowienia znak: OS.6220.9.2018.RC z dnia 18.02.2020 r. nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Brzeska znak: OS.6220.9.2018.RC z dnia 04.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego””.

BURMISTRZ BRZESKA
OS.6220.9.2018.RC                                                        Brzesko, dnia 18.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”), zawiadamia się strony o wydaniu przez Burmistrza Brzeska postanowienia znak: OS.6220.9.2018.RC z dnia 18.02.2020 r. nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Burmistrza Brzeska znak: OS.6220.9.2018.RC z dnia 04.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa DK75 klasy GP na odcinku Brzesko – Nowy Sącz odc. I-II etap „Łącznika Brzeskiego””.

Wnioskodawca: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Krakowie, 31-542 Kraków ul. Mogilska 25.

Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 19.02.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.