XIX Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 ze zm.), zwołuję XIX Sesję Rady Miejskiej     w Brzesku, na dzień 26 Lutego 2020 r. ( środa) – godz. 13.30 w sali obrad UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz zaproszonych gości.
 4. Informacja na temat uwag zgłoszonych do Protokołów z obrad sesji odbytych w dniach 18 grudnia 2019 r. oraz 22 stycznia 2020 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych za okres od ostatniej sesji.
 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 8. Informacja na temat realizacji zadań – opiekuńczo wychowawczych w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.
 9. Bezpieczeństwo – Zapoznanie się z informacją na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Brzesko w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Brzesko w 2019 r.
 10. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzesko za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego;
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie „ Brzesko – Granice”;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2020 roku;
 • ustalenia stref i cen urzędowych za usługi przewozowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Brzesku;
 • wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski;

13. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.

14. Interpelacje radnych.

15. Zapytania radnych.

16. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad Sesji.

Protokoły  z obrad sesji Rady Miejskiej są wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej p.130 UM w Brzesku.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

 

(-) mgr Maria Kądziołka

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.