Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Numer działki ewidencyjnej:   2781/2
Powierzchnia działki:   0,0065 ha
Numer księgi wieczystej:  TR1B/00049676/3
Położenie: Brzesko
Opis nieruchomości:    Działka niezabudowana będąca własnością Gminy Brzesko położona w Brzesku w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Działka zlokalizowana
w rejonie ul. Bagiennej w północnej części miasta około 2 km od centrum miasta.

Przeznaczenie w MPZP:    Działka nr 2781/2 nie jest objęta miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie zainwestowania kubaturowego terenów podmiejskich i wiejskich.

Forma zbycia:        Sprzedaż prawa własności
W formie zamiany za działkę numer 2797/2 w celu pozyskania jej do gminnego zasobu nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej ul. Bagiennej w Brzesku.

Cena nieruchomości:    5 518,00 zł brutto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 2781/2 na podst. art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 06.04.2020 r.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116 I piętro tel. (14) 68 65 127.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.