Wykaz nieruchomości do zbycia – działka przy ul. Kopernika

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Numer działki ewidencyjnej    183/28
Powierzchnia działki    0,0182 ha
Numer księgi wieczystej    TR1B/00050888/2
Opis nieruchomości:   Działka niezabudowana będąca własnością Gminy Brzesko położona w Brzesku w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Działka zlokalizowana
w rejonie ul. Mikołaja Kopernika w północnej części miasta około 2 km od centrum miasta. Ze względu na wielkość oraz cechy geometryczne wyklucza się możliwość jej samodzielnego zagospodarowania.
Przeznaczenie w MPZP:   Działka nr 183/28 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie zainwestowania kubaturowego terenów podmiejskich  i wiejskich.

Forma zbycia:    Sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 297/5 następuje dla poprawy warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

Cena nieruchomości:   23 660 zł brutto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 183/28 na podst. art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 06.04.2020 r.
Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116 I piętro tel. (14) 68 65 127

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.