Budowa podziemnego, podjezdniowego zbiornika na terenie istniejącej stacji paliw płynnych CMC Spółka z o. o. z/s w Brzesku

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “Budowa podziemnego, podjezdniowego zbiornika o poj. V=40 m3 i studzienki zlewowej, jednoproduktowej wraz z odtworzeniem nawierzchni podjazdu nad zbiornikiem i wykonaniem instalacji technologicznej tego zbiornika na działce nr 186/4 na terenie istniejącej stacji paliw płynnych CMC Spółka z o. o. z/s w Brzesku PKN Orlen w Brzesku przy ul. Mikołaja Kopernika 20G, gmina Brzesko woj. małopolskie”.

 

BURMISTRZ BRZESKA

OS.6220.4.2020.RC                                             Brzesko, dnia 24.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 – cyt. dalej jako „ooś”) zawiadamia się strony,  że w dniu 20 lutego 2020 roku na wniosek: CMC Spółka z o. o., 32-800 Brzesko ul. Mikołaja Kopernika 20G, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn: “Budowa podziemnego, podjezdniowego zbiornika o poj. V=40 m3 i studzienki zlewowej, jednoproduktowej wraz z odtworzeniem nawierzchni podjazdu nad zbiornikiem i wykonaniem instalacji technologicznej tego zbiornika na działce nr 186/4 na terenie istniejącej stacji paliw płynnych CMC Spółka z o. o. z/s w Brzesku PKN Orlen w Brzesku przy ul. Mikołaja Kopernika 20G, gmina Brzesko woj. małopolskie”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 2 ustawy  ooś, tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska ul. Głowackiego 51 pok. 17, lub też na piśmie, składając je w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Brzesku lub też przesyłając je na adres: Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 24.02.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.