Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.10.2019.RC z dnia 26.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki w msc. Jadowniki w km 6 + 635 – 8 + 860”.

 
BURMISTRZ BRZESKA
OS.6220.10.2019.RC                                             Brzesko, dnia 28.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  1. Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 – cyt. dalej jako „ooś”) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.10.2019.RC z dnia 26.02.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 K Brzesko – Okocim – Jadowniki w msc. Jadowniki w km 6 + 635 – 8 + 860”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek o nr ewidencyjnych: 3368/1, 3368/2 w miejscowości Jadowniki.

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Powiatowych, 32-800 Brzesku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6.

  1. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,  w tym: opinią   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak:
ST-I.4220.1.98.2019.JI z dnia 13.01.2020 r.  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZŚ.435.950.2019.BP z dnia 20.11.2019 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS-9022.10.188.2019  z dnia 30.10.2019 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 28.02.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.