Budowa centrum logistycznego w Jasieniu

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.1.2020.RC z dnia 03.03.2020 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji pn.: „Budowa centrum logistycznego na działce nr ew. 841/2 zlokalizowanej w m. Jasień, gmina Brzesko woj. małopolskie”.

BURMISTRZ BRZESKA
OS.6220.1.2020.RC                                              Brzesko, dnia 04.03.2020 r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 – cyt. dalej jako ustawa ooś )  zawiadamia się strony o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: OS.6220.1.2020.RC z dnia 03.03.2020 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji pn.: „Budowa centrum logistycznego na działce nr ew. 841/2 zlokalizowanej w m. Jasień, gmina Brzesko woj. małopolskie”.

Wnioskodawca: Zasada Trans – Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 32-800 Brzesko, ul. Szczepanowska 3

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku,  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.03.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.