Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 17 marca   2020 roku ( wtorek  ) o godzinie 9.00 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji ( sala ślubów).

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu komisji z posiedzenia odbytego w dniu 12 lutego 2020 r.
  4. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w Gminie.
  5. Działalność Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
  6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  7. Organizacja i działalność niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych w Gminie – wizyta w Przedszkolu „Bajka” w Brzesku
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku

           (-) Maria Kucia

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.