Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej  w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu :  16  Marca   2020 roku / poniedziałek  / o godzinie  8.30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku – (przewiązka sali obrad)  –  ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17 lutego 2020 r.
  4. Zapoznanie się z informacją z działalności niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych sprawozdania z SIO oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 2019 r.
  5. Zapoznanie się i analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2019 r.
  6. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie 2019 roku oraz zamierzenia na 2020 rok.
  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania – w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji  RM w Brzesku

 

mgr Rafał Cichoński

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.