2 / 2020. Remont cząstkowy dróg w Gminie Brzesko w roku 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Ogłoszenie nr 510067898-N-2020 z dnia 21-04-2020 r.

Burmistrz Brzeska: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518366-N-2020 z dnia 2020-03-10 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Brzeska, Krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (url): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.2.2.2020.ZM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Burmistrza Brzeska w roku 2020. Zakres prac obejmuje m.in. prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń w drogach powstających w wyniku eksploatacji, wypadków, awarii itp. w zakresie : – jezdni, placów, chodników, poboczy, – regulacji studni, kratek ściekowych i ścieków przykrawężnikowych, – prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji, – wykonanie remontu cząstkowego dróg w gminie Brzesko o łącznej długości ok.140km, w zakresie wynikającym z pozimowego przeglądu dróg wg Załącznika NR 9 SIWZ. Roboty obejmują: ZADANIE I – Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowego , przy zastosowaniu następujących technologii /ustalonych podczas przeglądu pozimowego powierzchni dróg/ w ilości do 1 200 ton. 1. 1-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją. 2. 2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. 3. 3-krotne półwgłębne utrwalenie podbudowy emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym (płukanym). 4. Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami z remontera wraz z likwidacją rakowin i spękań nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. 5. Remont spękań w nawierzchni jezdni asfaltowej przy użyciu specjalistycznej bitumicznej masy zalewowej po uprzednim ich zagruntowaniu wymaganym materiałem gruntującym. ZADANIE II – Wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej powierzchni około 10 000,00m² 1. Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości 4 cm. 2. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości 3 cm. 3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych o średniej grubości 4 cm z odwozem do 3km. 4. Mechaniczne wykonanie koryta (na szer. jezdni, chodnika) o gł. 20 cm z transportem urobku na odległość 2 km. 5. Wyrównanie i profilowanie nawierzchni gruntowej: – nawierzchni gruntowej, – poboczy (ścinanie pob oczy). 6. Wykonanie podbudowy z : – kruszywa naturalnego o grub. 10cm po zagęszczeniu, – kruszywa łamanego o grub. 10 cm po zagęszczeniu, – pospółka o grub. 15 cm po zagęszczeniu, – podbudowa z destruktu gr. 10cm po zagęszczeniu . 7. Remont wyboi o powierzchni do 1m² mieszankami mineralno-asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą mineralno- asfaltową ,skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 8. J/w , lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc. 9. Remont wyboi o powierzchni w przedziale 1m² – 5m² mieszankami mineralno- asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczanie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą minerlano-asfaltową, kropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 10. J/w , lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc. 11.Wykonanie profilu istniejącej nawierzchni (likwidacja nierówności i kolein) z mieszanek mineralno-asfaltowych przy średniej grubości 5cm. 12. Uzupełnienie poboczy o średniej szer. 0,5m średniej grubości 6cm kruszywem naturalnym. 13. Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych. – pierścieniami żeliwnymi, – betonem. 14. Regulacja pionowa kratek ulicznych studni ściekowych: 15. Regulacja pionowa zasuw wodnych i gazowych. 16. Roboty rozbiórkowe – krawężniki betonowe. 17. Ułożenie krawężników na ławie betonowej. 18. Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 19. Podbudowa z kruszywa łamanego dolna w-wa gr.20cm po zagęszczeniu. 20. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm górna w-wa podbudowy 15 cm po zagęszczeniu. 21. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 6cm –szara 80% kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej. 22. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm – szara 80%, kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:  45233141-9, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  20/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 998373.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Wojciech Krzyżak
Email wykonawcy: zpuh.krzyzak@interia.pl
Adres pocztowy: Porąbka Iwkowska 32
Kod pocztowy: 32-865
Miejscowość: Porąbka Iwkowska
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy  1228000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1228000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1228000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
________________________________________________________________________
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( PN-RB ).
CPV – 45233140-2  roboty drogowe.
ZP.271.2.2.2020.ZM z dnia 21 kwietnia 2020 roku

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg Nr 2.

Informacja z otwarcia ofert – Przetarg Nr 2.

Zmiana Nr 1 do SIWZ Nr 2. 

SIWZ Nr 2 wraz z załącznikami.

Ogłoszenie o zamówieniu ( PN-RB ).
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp

Ogłoszenie nr 518366-N-2020 z dnia 2020-03-10 r.

Burmistrz Brzeska: REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:  Burmistrz Brzeska, krajowy numer identyfikacyjny 52390400000000, ul. ul. Głowackiego  51  , 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 68 63 100, e-mail zam_pub@brzesko.pl, faks 0-14 66 305 45.
Adres strony internetowej (URL): www.brzesko.pl
Adres profilu nabywcy: www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/PROFIL NABYWCY
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.brzesko.pl menu: PRZETARGI/POZ. NR 2

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51, pok. 101 – Sekretariat Burmistrza

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  REMONT CZĄSTKOWY DRÓG W GMINIE BRZESKO W ROKU 2020.
Numer referencyjny:  ZP.271.2.2.2020.ZM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Burmistrza Brzeska w roku 2020. Zakres prac obejmuje m.in. prace konserwacyjne i naprawcze polegające na bieżącym usuwaniu uszkodzeń w drogach powstających w wyniku eksploatacji, wypadków, awarii itp. w zakresie : – jezdni, placów, chodników, poboczy, – regulacji studni, kratek ściekowych i ścieków przykrawężnikowych, – prace remontowe na drogach mające na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegające ich degradacji, – wykonanie remontu cząstkowego dróg w gminie Brzesko o łącznej długości ok.140km, w zakresie wynikającym z pozimowego przeglądu dróg wg Załącznika NR 9 SIWZ. Roboty obejmują: ZADANIE I – Zakres robót obejmuje wykonanie remontu cząstkowego , przy zastosowaniu następujących technologii /ustalonych podczas przeglądu pozimowego powierzchni dróg/ w ilości do 1 200 ton. 1. 1-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją. 2. 2-krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. 3. 3-krotne półwgłębne utrwalenie podbudowy emulsją asfaltową modyfikowaną i grysem bazaltowym (płukanym). 4. Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami z remontera wraz z likwidacją rakowin i spękań nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. 5. Remont spękań w nawierzchni jezdni asfaltowej przy użyciu specjalistycznej bitumicznej masy zalewowej po uprzednim ich zagruntowaniu wymaganym materiałem gruntującym. ZADANIE II – Wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej powierzchni około 10 000,00m² 1. Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o grubości 4 cm. 2. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o grubości 3 cm. 3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych o średniej grubości 4 cm z odwozem do 3km. 4. Mechaniczne wykonanie koryta (na szer. jezdni, chodnika) o gł. 20 cm z transportem urobku na odległość 2 km. 5. Wyrównanie i profilowanie nawierzchni gruntowej: – nawierzchni gruntowej, – poboczy (ścinanie pob oczy). 6. Wykonanie podbudowy z : – kruszywa naturalnego o grub. 10cm po zagęszczeniu, – kruszywa łamanego o grub. 10 cm po zagęszczeniu, – pospółka o grub. 15 cm po zagęszczeniu, – podbudowa z destruktu gr. 10cm po zagęszczeniu . 7. Remont wyboi o powierzchni do 1m² mieszankami mineralno-asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą mineralno- asfaltową ,skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 8. J/w , lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc. 9. Remont wyboi o powierzchni w przedziale 1m² – 5m² mieszankami mineralno- asfaltowymi przy średniej grubości 5 cm z wycięciem piłą uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczanie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie masą minerlano-asfaltową, kropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem. 10. J/w , lecz bez wycięcia piłą uszkodzonych miejsc. 11.Wykonanie profilu istniejącej nawierzchni (likwidacja nierówności i kolein) z mieszanek mineralno-asfaltowych przy średniej grubości 5cm. 12. Uzupełnienie poboczy o średniej szer. 0,5m średniej grubości 6cm kruszywem naturalnym. 13. Regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych. – pierścieniami żeliwnymi, – betonem. 14. Regulacja pionowa kratek ulicznych studni ściekowych: 15. Regulacja pionowa zasuw wodnych i gazowych. 16. Roboty rozbiórkowe – krawężniki betonowe. 17. Ułożenie krawężników na ławie betonowej. 18. Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 19. Podbudowa z kruszywa łamanego dolna w-wa gr.20cm po zagęszczeniu. 20. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm górna w-wa podbudowy 15 cm po zagęszczeniu. 21. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 6cm –szara 80% kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej. 22. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr. 8cm – szara 80%, kolor 20% na podsypce cementowo-piaskowej.

II.5) Główny kod CPV:  45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233141-9
45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1012195,12
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia zamówień podobnych co do robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakresem robót objęte będą roboty podobne co do zamówienia podstawowego polegające na remoncie cząstkowym dróg w gminie Brzesko tj. dla zadania Nr I – w ilości do 600 ton emulsji, oraz dla zadania Nr II – wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej powierzchni około 5.000,00m². Zamówienia podobne udzielane będą w trybie z wolnej ręki, na podstawie art 67 ust. 1 pkt 6 PZP, po spełnieniu przesłanek ustawy Prawo zamówień publicznych. Procedura wskazana udzielenia zamówienia z wolnej ręki zostanie zastosowana w przypadku gdy dotychczasowy wykonawca zrealizował roboty budowlane terminowo i z najwyższą starannością, oraz zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, a także że wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz inne warunki realizacji zamówienia. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach podobnych stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym, pozostałe jak w umowie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:     lub   dniach:
lub
data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2020-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zadania, polegające na wykonaniu robót budowlanych tożsamych co do rodzaju tj. polegające na budowie, przebudowie i remoncie dróg o wartości nie niższej niż na kwotę 700 000,00 zł brutto (siedemset tysięcy złotych 00/100) każde. 2. dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającą min. 3 letnie doświadczenie, które nabył pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów utrzymaniowych o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu zamówienia. 3. dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak: 1. – termosy do transportu asfaltu lanego min. 5m³ – 2 szt. 2. – termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8 ton – 2szt. 3. – walec stalowo-gumowy 1-2 ton – min. 1 szt. 4. – walec wibracyjny 4-6 ton – 1 szt. 5. – walec stalowy wibracyjny powyżej 8 ton – 1 szt. 6. – walec ogumiony – 1 szt. 7. – skrapiarka do nawierzchni – 2 szt. 8. – koparka obrotowa – 2 szt. 9. – samochody samowyładowcze min.10ton – 2 szt. 10. – równiarka – 1 szt. 11. – rozkładarka do mas bitumicznych (asfaltobeton)– 2szt. 12. – frezarka do mas bitumicznych – 1 szt. 13. – zagęszczarka płytowa – 2 szt. 14. – mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco – 1 szt. 15. – piła do cięcia asfaltu i betonu – 2 szt. 16. – dysponowanie własną wytwórnią masy bitumicznej lub dysponowanie zapisem w umowie sprzedaży, w której Wykonawca będzie miał gwarancję odbioru masy asfaltobetonowej w ilości min.10t w terminie 48 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia remontu. 4. dysponuje dwoma brygadami ( w skład każdej muszą wchodzić co najmniej 3 osoby) do wykonywania robót bitumicznych. W/w brygady będą mogły zapewnić wykonywanie prac jednocześnie w różnych miejscach, a ich skład osobowy zagwarantuje terminową realizację zleconych prac.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Obok złożonego oświadczenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz osób. 3. Wykaz osób skierowanych do wykonywania robót bitumicznych – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do SIWZ – Wykaz osób. 4. Wykaz urządzeń i sprzętu do wykonania zadania – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do SIWZ – Wykaz urządzeń i sprzętu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1.) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty. 2.) Załącznik nr 1a do SIWZ – oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 3.) Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4.) Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli dotyczy. 5.) Załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowy. 6.) Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium: w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji  40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data:  godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
________________________________________________________________________
Ogłoszenie o zamówieniu ( PN-RB ).
CPV – 45233140-2  roboty drogowe.
ZP.271.2.2.2020.ZM z dnia 10 marca 2020 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.