Zarządzenie w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych

Zarządzenie nr  57 / 2020 Burmistrza Brzeska z dnia  12 marca  2020r.

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz. 688 z późn. zm.) oraz na podstawie  Uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 27.11.2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zarządzam co następuj

§ 1

Ogłaszam Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizowanie imprez sportowych o charakterze krótkotrwałym.

§ 2

Szczegóły konkursu określone są w regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej www.brzesko.pl.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z-ca Burmistrza Brzeska

  (-) mgr Grzegorz Brach

Regulamin do konkursu    

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.