Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej  w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu :  18 marca   2020 roku / środa  / o godzinie  12.00 W sali nr 327 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Brzesku –  ul. Głowackiego 51

Porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 lutego 2020 r.
  4. Zapoznanie się z informacją z działalności niepublicznych placówek oświatowych  w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych sprawozdania z  SIO oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 2019 r.
  5. Zapoznanie się i analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2019 r.
  6. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2019 oraz zamierzenia na 2020 r.
  7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

       Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  RM w Brzesku

  (-) mgr Bartłomiej Turlej

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.