Budowa zbiornika na biogaz o objętości 700 m3

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika na biogaz o objętości 700 m3 ”.

 

BURMISTRZ BRZESKA

OS.6220.12.2019.RC                                                               Brzesko, dnia 18.03.2020 r.
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 – cyt. dalej jako „ooś”), zawiadamia się strony, że postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek: Carlsberg Supply Company Polska S.A. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 34, działająca przez pełnomocnika Panią Marię Urban, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika na biogaz o objętości 700 m3, zostało zakończone.

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 16.03.2020 r. znak: ST-I.4220.1.120.2019.JI o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie z dnia 23.12.2019 r. znak: KR.ZZŚ.2.435.15.2019.MK o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 23.12.2019 r. znak:NZ-420-115/19 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku – w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 17, w godzinach od 730 – 1530 w terminie pięciu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś  jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. ,,zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.03.2020 r.

Z upoważnienia Burmistrza

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska

(-) Danuta Zięba

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.