XX Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 468 poz.3091 z póź. zm.), zwołuję XX Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień; 25 marca 2020 r. ( środa) – godz. 10.00 w sali obrad UM w Brzesku ul. Głowackiego 51

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski i pytania do Posłów, Senatorów, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starosty Brzeskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Brzeska z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych i doraźnych.
 6. Zapoznanie się z informacją z działalności niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych sprawozdania z SIO oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 2019.
 7. Zapoznanie się i analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2019 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2020;
 • Zmiany uchwały Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko;
 • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Brzesko;
 • określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Brzesko;
 1. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania za okres od ostatniej sesji.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Zapytania radnych.
 4. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy i odpowiedzi na nie.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku

(-) mgr Maria Kądziołka

Prośba:

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, prosimy Mieszkańców Gminy Brzesko, Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli o uczestniczenie
w sesji Rady Miejskiej za pośrednictwem transmisji internetowej – dla wspólnego Bezpieczeństwa.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.