Lokale do wynajmu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju nr 119 I piętro tel. 0-14 68-65-157.

1. Numer lokalu użytkowego

 

  38 E
2. Powierzchnia lokalu

 

    14,7 m2
3. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

   1883/4

TR1B/00066983/3

4 Położenie    Brzesko, ul. Głowackiego 40
5. Opis lokalu

 

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .

O zamontowanie wodomierza i zawarcie umowy
o dostawę wody najemca zwraca się do RPWiK
w Brzesku.

2.Instalacja elektryczna trójfazowa

O zamontowanie licznika pomiarowego
i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do Rejonu Energetycznego
w Bochni.

 

6. Przeznaczenie lokalu

 

    prowadzenie działalności handlowej

 

7. Forma wynajmu

 

    tryb bezprzetargowy

 

8. Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1 m2 netto

 

     31,028 zł netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat

 

    10-ty każdego miesiąca z góry, .
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65
z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

Nr księgi wieczystej

    1109/3

 

TR1B/00030049/3

2. Powierzchnia lokalu użytkowego

 

    80,30 m2
3 Położenie     Brzesko, ul. Ogrodowej nr 6 –położony

na parterze budynku wielomieszkaniowego

 

4. Opis lokalu

 

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń z zapleczem sanitarnym

oraz magazynowym

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką
i sedesem.

Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków nalicza Zarządca budynku–

MZGM Brzesko Sp. z o.o. w formie miesięcznej zaliczki określonej w umowie

najmu.

Rozliczenie tej opłaty następuje w połowie i na końcu danego roku.

Zużycie wody ustala się na podstawie odczytów z wodomierza znajdującego się

w lokalu.

2.Instalacja elektryczna .

Najemca zawiera we własnym zakresie umowę na dostawę energii elektrycznej.

3.Instalacja gazowa.

Najemca we własnym zakresie zawiera umowę na dostawę gazu.

4.Lokal jest wyposażony w centralne ogrzewanie
z ciepłowni
tj. grzejniki i instalacja.

Opłaty za energię cieplną nalicza MZGM Brzesko w formie miesięcznej zaliczki

określonej w umowie najmu.

Rozliczenie tej opłaty następuje po zakończeniu sezonu grzewczego na podstawie
ciepłomierza znajdującego się w lokalu.

Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji gazowej przez Najemcę, na zlecenie

Zarządcy budynku-MZGM Brzesko zostanie dokonana próba szczelności

tej instalacji. Najemca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu użytkowania

instalacji gazowej z Zarządcą budynku –MZGM Brzesko.

 

5. Przeznaczenie lokalu

 

     działalność usługowo-handlowa
6. Forma przetargu

 

   tryb bezprzetargowy

 

7. Stawka  czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

      8,9054 zł za 1,0 m2 netto, do podanej stawki dolicza się podatek VAT

w wysokości wg obowiązującej ustawy.

 

8 Termin wnoszenia opłat    do dnia 20-go każdego miesiąca z góry, .

 

9 Zasady aktualizacji opłat Czynsz za najem lokalu podlega waloryzacji w każdym kolejnym roku

w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS,

stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz.U. z 2020r. poz.65 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

 

10 Czas trwania najmu nieoznaczony

 

 

Najemca lokalu użytkowego będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Brzesku.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119 I piętro tel. 14/ 68-65-157.

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.