Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Brzeska z dnia 31.03.2020r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w  Gminie Brzesko na rok 2020 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Na podstawie art.30 ust.1 i art.30 ust.2 pkt 2 a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz.506 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/142/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1

Unieważnia się ogłoszony Zarządzeniem nr 51/2020 Burmistrza Brzeska z dnia  04.03.2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2020 określonych
w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2:  Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miejskiego w Brzesku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Brzeska

(-) Tomasz Latocha

 

Uzasadnienie do zarządzenia nr 79/2020 z dnia 31.03.2020 r.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej niemożliwym jest  przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w roku 2020 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi
i innymi zachowaniami ryzykownymi. Zaistniałą sytuację nadzwyczajną nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a jej wystąpienie czyni nierealnym kontynuowanie procedury konkursowej.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.