4 / 2020. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Brzesko w roku 2020.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

USŁUGI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI – USŁUGI

powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 upzp.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Brzesko w roku 2020.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brzesko – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzesku  

ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

NIP 869-10-002-648, REGON: 851661139 Teł. 14 6865172,

Fax 14 6630545, e-mail: odpady@um.brzesko.pl Adres strony internetowej: www.brzesko.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA

CPV- 90.50.00.00-2

Nazewnictwo wg CPV: Usługi związane z odpadami Przedmioty dodatkowe:

CPV: 90.51.10.00-2

Nazewnictwo wg CPV: Usługi wywozu odpadów

CPV: 90.51.31.00-7

Nazewnictwo wg CPV: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

CPV: 90.51.20.00-9

Nazewnictwo wg CPV: Usługi transportu odpadów

CPV :90.51.40.00-3

Nazewnictwo wg CPV: Usługi recyclingu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 2010 z późn.zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, przyjętego Uchwałą Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022, zmienionej Uchwałą Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007 roku, Uchwałą nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 Marca 2017 roku oraz Uchwałą Nr V/34/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016 – 2022” i przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzesko, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/304/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku oraz przepisami Uchwały Nr XLIII/302/2017 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko.

 

  1. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzesku, znajdującego się w Brzesku, ul. Przemysłowa 11.

 

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

4 670.000,00 zł

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA:

Nazwa i adres:

Brzeskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Brzesku, ul. Słowackiego 1,

NIP 869-000- 31-89, REGON 85003597, 32-800 Brzesko, woj. małopolskie.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z późn. zm.)

oraz art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. l pkt 1 – 3a ustawy Pzp i spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osoby prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Ponadto, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniono treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) w zakresie art. 6d ust. 1, na mocy którego dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w innym trybie – w tym, w trybie z wolnej ręki.

W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki określone w art. 67 ust. I pkt 12 ustawy Pzp zostały spełnione przez Brzeskie Zakłady Komunalne Spółkę z o.o.

VI. Termin realizacji i czas trwania umowy: od 01.05.2020r. – 31.12.2020r.

VII. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

VIII. Na mini Portalu prowadzonym przez UZP wyedytowany zostanie formularz postępowania.

IX . Niniejsza informacja posiada odpowiedni odnośnik w BIP.

_________________________________________________________________________
Informacja – wolna ręka – usługi
CPV- 90.50.00.00-2 – usługi związane z odpadami
ZP.271.2.4.2020.ZM z dnia 9 kwietnia 2020 roku

This entry was posted by Zbigniew Matras, on at and is filed under Przetargi. Comments are currently closed.