Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

  1. Działka ewidencyjna836/20
  2. Powierzchnia działki0,0231 ha
  3. Księga wieczysta – TR1B/00067216/3
  4. Położenie i opis nieruchomości – Działka nr 836/20 położona jest w obrębie ewidencyjnym Brzesko-miasto, poniżej ulicy Garbarskiej, do której przylega dłuższym bokiem. Jest niezabudowana, nieogrodzona. Stanowi teren płaski w kształcie prostokąta. W sąsiedztwie dominuje zabudowa jednorodzinna, w pobliżu znajdują się również obiekty użyteczności publicznej- szkoły, sklepy. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Sklasyfikowana jako RV i RIVb. Działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania na cele budowlane.
  5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – Działka nr 836/20 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. z późn. zm., wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie wielkoprzestrzennej centralnej urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego. Działka nie jest również objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  6. Forma zbycia – Publiczny nieograniczony przetarg ustny
  7. Cena wywoławcza – 36.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.43 ust.9 ustawy o podatku od towarów i usług)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 836/20  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 22 maja 2020 r. włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 88/2020  Burmistrza Brzeska z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.