Zarządzenie nr 87 / 2020 Burmistrza Brzeska z dnia 7 kwietnia 2020r.

w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30. Ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) z zw. § 8 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (DZ.U. 2020r. poz.566)

zarządzam co następuje:

§ 1

Unieważniam ogłoszony Zarządzeniem Nr 57 Burmistrza Brzeska z dnia 12 marca 2020r. Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na organizowanie imprez sportowych o charakterze krótkotrwałym.

§ 2

Informacja o unieważnieniu konkursu zostaje umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                        Burmistrz Brzeska

                                                                                               (-) mgr Tomasz Latocha

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.