Zbiornik Okocim

INWESTOR :

MAŁOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KRAKOWIE

31-153 Kraków  ul. Szlak 73

tel. 12/634 40 33

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA :

„ZABEZPIECZENIE POWODZIOWE W DOLINIE RZEKI USZWICY – ZBIORNIK OKOCIM”.

 

W ramach  przedsięwzięcia „Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy ” planowana  jest  budowa trzech zbiorników wodnych: Lipnica Murowana , Gosprzydowa  i Okocim . Wszystkie zbiorniki są zbiornikami suchymi tzn. będą napełniać się tylko w czasie  napływu fali powodziowej. Projektowane  zbiorniki  i zapory ziemne będą bezobsługowe a przepływ  wody regulowany będzie  przez urządzenia spustowe i przelewy przez zaporę.

Zbiornik Okocim zlokalizowany jest  na terenie Gminy Brzesko (miejscowości Okocim i Poręba Spytkowska) i Gminy Gnojnik (miejscowość Uszew). Początek zbiornika znajduje się w km 40+420 rzeki Uszwicy, a jego obszar będzie sięgał ok. km 46+150 rzeki.

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe są  korzystniejszym rozwiązaniem niż budowa zbiorników retencyjnych. Zasadą działania suchego zbiornika przeciwpowodziowego jest przechwycenie w czaszy zbiornika (ograniczonej zaporą) znaczących objętości fali powodziowej oraz umożliwienie ciągłego odpływu wody w bezpiecznej ilości do obszarów położonych poniżej zbiornika.

Odpływ wód z suchego zbiornika odbywa się zasadniczo przez upusty denne zlokalizowane
w zaporze na poziomie dna rzeki. Umożliwia to odprowadzenie niskich i średnich przepływów przez czaszę zapory i swobodną migrację organizmów zwierzęcych. Poza okresami powodziowymi (czyli przez znaczącą część czasu), rzeka swobodnie przepływała będzie istniejącym korytem przez urządzenia upustowe. Koryto cieku zarówno doprowadzające jak i odprowadzające wodę z przekroju zapory pozostaje praktycznie w stanie naturalnym (poza umocnionymi fragmentami w rejonie zapory).

Czasza suchego zbiornika to przestrzeń (powierzchnia) powyżej zapory, która za wyjątkiem okresu przejścia fali powodziowej, pozostaje w stanie naturalnym (typowa dolina rzeczna).

Zapory czołowe suchych zbiorników są zazwyczaj zaporami ziemnymi z wydzieloną betonową częścią przelewowo – upustową (budowlą zrzutową). Zapora ta zamyka całą szerokość doliny, umożliwiając w okresie wezbrań powodziowych, zatrzymanie części fali powodziowej w czaszy zbiornika. Z uwagi na bezpieczeństwo zapory oprócz upustu dennego (umożliwiającego stały przepływ wody o ograniczonej, bezpiecznej ilości) zapora dysponuje również urządzeniami przelewowymi
(w górnej części budowli zrzutowej).

Przy normalnym poziomie piętrzenia (poziom przelewu) NPP – na rzędnej 233.50 m n.p.m. zbiornik będzie posiadał pojemność około ok. 3.63 mln metrów sześciennych i zajmował powierzchnię około 128 ha. Przy maksymalnym poziomie piętrzenia maxPP (233.85 m n.p.m.) zbiornik będzie  posiadał pojemność około ok. 4.09 mln metrów sześciennych i zajmował obszar ok. 138 ha.

 Termin realizacji  inwestycji :

Dokumentacja wraz  z pozwoleniami –  przewidywany termin zakończenia  grudzień 2016 r.

Wykonanie inwestycji –  2021 rok. ( termin wykonania zadania jest  uzależniony  od możliwości  pozyskania środków finansowych  na ten cel ).

Ewentualne  pytania  należy kierować  do  Inwestora- Małopolskiego Zarządu  Melioracji  i Urządzeń  Wodnych w Krakowie 

31-153 Kraków  ul. Szlak 73

tel. 12/634 40 33

Materiały udostępnione  przez Inwestora – Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie:

PREZENTACJA.pptx (117 MB)

RAPORT ŚRODOWISKOWY,  streszczenie

Obliczenia zanieczyszczeń powietrza: Prognoza.2020Prognoza.2030

MAPY EWIDENCYJNE