Ewidencja zbiorników ściekowych

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzesko.

Urząd Miejski w Brzesku informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.     o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2016 poz. 250 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednym ze sposobów pozyskania informacji jest przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców.

Ankiety będą dostarczone do właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzesko wraz z nakazami płatniczymi podatku.

Ankiety należy złożyć w tut. Urzędzie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Druki dostępne są również:

  • w Urzędzie Miejskim w Brzesku w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  I piętro   111  oraz na Dzienniku Podawczym

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Brzesko z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.

Ankietę można dostarczyć:
osobiście,
drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko,
pocztą elektroniczną na adres: obslugagkos@um.brzesko.pl,

ANKIETA – pobierz

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Brzeska na opróżnianie zbiorników  bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.