Gospodarowanie Odpadami

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2018 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2017 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

——————————————————————

?Najczęściej zadawane pytania?

——————————————————————

Uprzejmie informujemy, że zgodnie  przepisami  art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z2018, poz. 1454 ze zm.), „Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza  lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w UM w Brzesku pok. nr 7 i 18 tel. 14 6865173, 14 6865175 lub 14  6865172

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez osoby fizyczne / deklaracja obowiązująca od 1 lipca 2019 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez zarządców nieruchomości wielolokalowych / deklaracja obowiązująca od 1 lipca 2019 roku

WZÓR – deklaracja_odpady – pdf

Deklaracja ePUAP

——————————————————————

Od 1 lipca 2013r. odbiorem odpadów na terenie naszej gminy będzie zajmować się firma Brzeskie Zakłady Komunalne Sp z o.o. z/s Brzesko ul. Słowackiego 1.

Odpady segregowane: plastik, szkło, makulatura odbierane będą 1 x w miesiącu, pozostałe odpady których nie wysegregujemy (tzw. zmieszane – balast) odbierane będą 2 x w miesiącu.

HARMONOGRAMY ODBIORU

——————————————————————

Schemat przepływu odpadów komunalnych, odbieranych przez Brzeskie Zakłady Komunalne od mieszkańców z terenu Gminy Brzesko.

odpady

——————————————————————

SEGREGUJMY ODPADY WSZYSCY NA TYM ZAOSZCZĘDZIMY – ulotka

——————————————————————

Nowy System Gospodarowania Odpadami

——————————————————————

DOBRE PRAKTYKI W EUROPIE – Tarnowski Organizator Komunalny

NIE TRUJCIE SIEBIE I INNYCH!