Karty Usług

 

Biuro Gospodarki Odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez osoby fizyczne / deklaracja obowiązująca od 1 lipca 2019 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez zarządców nieruchomości wielolokalowych / deklaracja obowiązująca od 1 lipca 2019 roku

Ewidencja azbestu i innych substancjizałącznikklauzula informacyjna

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości — załącznik1załącznik2

Budownictwo i Inwestycje

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowywniosek
Wydanie decyzji WZ
wniosek
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  – wniosek
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP  lub SUiKZPwniosek o wydanie zaświadczenia

Lokalizacja ogrodzenia – wniosek
Lokalizacja urządzeń w pasie drogi – wniosek
Lokalizacja zjazdu – wniosek
Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wniosek
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – wniosek

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklamyzałącznik
Zezwolenie na wpięcie się do kanalizacji miejskiej
Zezwolenie na zjazd z drogi  — załącznik
Urządzenia w pasie drogowym — umieszczenie załącznik,  uzgodnienie lokalizacji załącznik,  zezwolenie na zajęcie pasa drogowego załącznik
Budowa ogrodzenia – wniosek

Działalność Gospodarcza

Rejestracja działalności gospodarczej instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1; Wniosek CEIDG 1Załącznik CEIDG-MW; Załącznik CEIDG-PN; Załącznik CEIDG-POPR; Załącznik CEIDG-RB; Załącznik CEIDG-RD; Załącznik CEIDG-SC.
Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do gminnej ewidencji działalności gospodarczej wniosek.
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży (kat. ABC) wniosek;
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)wniosek;
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowychwniosek;
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowychwniosek;
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowychwzór oświadczenia;
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — wniosek;
Wydanie duplikatu/poświadczonej kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  — wniosek;
Wydanie decyzji o  zmianie określonych w zezwoleniu warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych  do spożycia poza  miejscem  jak i w miejscu sprzedaży
 — wniosek;
Wydanie decyzji o  wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych — wniosek;
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wniosek;

Ewidencja ludności

Wydanie dowodu osobistegowniosek
Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistegowniosek1, wniosek2
Odbiór dowodu osobistego
Zgłoszenie utraty dowodu osobistegowniosek

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy decyzją
Zameldowanie na pobyt czasowyzałącznik
Zameldowanie na pobyt stałyzałącznik
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywat.)zał1, zał2
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego decyzją
Zaświadczenie o zameldowaniu
Zameldowanie na pobyt stały (cudzoziem.)
Zameldowanie na pobyt czasowy (cudzoziem.)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicęzałącznik
Zgłoszenie wyjazdu za granicęzałącznik

Geodezja i gospodarowanie mieniem

Wniosek o dodatek energetycznyzałącznik
Wniosek o dodatek mieszkaniowy  — załącznik 1, załącznik 2, wniosek,  oświadczenie,  zaświadczenie_o_dochodach,  ankieta

Ochrona środowiska

Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywnązałącznik

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach — załącznik

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  — załącznik
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ściekówzałącznik
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – osoby fizyczne
Wniosek o usunięcie drzewa – firmy i inne podmioty

Podatki i opłaty lokalne

Podatki – osoby prawne
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości – .pdf,  .xls
ZDN-1  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdf
ZDN-2  Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf
DR-1 Deklaracja na podatek rolny – .pdf,  .xlsx
ZDR-1  Załącznik do deklaracji na podatek rolny. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdf
ZDR-2  Załącznik do deklaracji na podatek rolny. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania –  .pdf
DL-1  Deklaracja na podatek leśny – .pdf.xlsx
ZDL-1  Załącznik do deklaracji na podatek leśny. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .pdf
ZDL-2  Załącznik do deklaracji na podatek leśny. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf
Załącznik – korekta

Podatki i opłaty lokalne – osoby fizyczne
IN-1 Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach oraz lasach osób fizycznych – .pdf.docx
ZIN-1   Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu –  .pdf, .docx
ZIN-2 Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf, .doc 
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Dane pozostałych podatników – .pdf, .doc

IR-1   Informacja o gruntach –  .pdf, .doc
ZIR-1   Załącznik do Informacji o gruntach. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .pdf, .doc
ZIR-2 Załącznik do Informacji o gruntach. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .pdf, .docx 
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach. Dane pozostałych podatników – .pdf, .doc

IL-1   Informacja o lasach – .docx
ZIL-1   Załącznik do Informacji o lasach. Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – .docx
ZIL-2 Załącznik do Informacji o lasach. Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – .docx
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach. Dane pozostałych podatników – .docx

Stawki podatku od nieruchomości
Stawki podatku rolnego
Stawki podatku leśnego

Podatek od środków transportowych
DT-1 / DT-1A – Deklaracja na podatek od środków transportowych
Załącznik – korekta
Stawki podatku od środków transportowych

Ulgi podatkowe
Ulgi rolne
Zwrot opłaty skarbowejzałącznik osoby fizyczne, załącznik osoby prawne
Zaświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu w podatkachzałącznik osoby fizyczne, załącznik osoby prawne
Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach podatkowychzałącznik

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych
Wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P
Wzór pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1

Zgoda na otrzymywanie informacji o upływie terminu zapłaty

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywat.)zał1, zał2
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej RP
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Ankieta satysfakcji klienta

Oceń Urząd