Dane Teleadresowe

Urząd Miejski w Brzesku
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko

ul. Kościuszki 7
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Ludności, Biuro Dowodów Osobistych

ul. Kościuszki 2
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

centrala:     +48 14 6863100
sekretariat:  +48 14 6862600
fax.            +48 14 6630545
e-mail:        umbrzesko@brzesko.pl

NIP:   869-10-02-648
REGON: 000523904

Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Brzesku:

Międzynarodowy numer konta dochodów Urzędu Miejskiego służący uiszczaniu opłaty skarbowej:
SWIFT KRSPPLPK


35 8591 0007 3100 0902 1786 0050 – wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych
72 8591 0007 0100 0902 1786 0004 – wpłaty z tytułu opłaty skarbowej oraz innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy
45 8591 0007 0100 0902 1786 0005 – wpłaty z tytułu udostępnienia danych ze zbiorów ewidencji ludności
18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 –
wpłaty z tytułu wadiów stanowiących podstawę do udziału w przetargach
02 8591 0007 0100 0902 1786 0003 –
rachunek służący do księgowania dochodów i wydatków Budżetu Gminy: subwencje, dotacje, udziały w podatkach CIT i PIT i inne dochody

Burmistrz Brzeska
Tel. 14 68 62 600
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Z-ca Burmistrza
Tel. 14 68 63 100
e-mail: burmistrz2@brzesko.pl

Sekretarz Gminy
Tel. 14 68 65 113
e-mail: sekretarz@brzesko.pl

Skarbnik Gminy
Tel. 14 68 62 605
e-mail: skarbnik@brzesko.pl

Sekretariat Burmistrza
Tel. 14 68 65 110
e-mail: umbrzesko@brzesko.pl