Organizacje Pozarządowe

     Niniejsza „Mapa aktywności” została opracowana według wytycznych programu „Przejrzysta Polska” objętego patronatem przez Gazetę Wyborczą. W „Mapie aktywności” może znaleźć się każda organizacja pozarządowa funkcjonująca na terenie jednostki. Wpis do mapy jest bezpłatny.
Organizacje pozarządowe zainteresowane umieszczeniem informacji o stowarzyszeniu w niniejszej mapce proszone są o przekazanie informacji do Biura Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego – ul. Głowackiego 51, pokój nr 12, tel. 66 301 88, e-mail: promocja@brzesko.pl
Organizacje, które zostały umieszczone w „Mapie aktywności” prosimy o informację w wypadku, gdy zajdą jakiekolwiek zmiany danych. Jeżeli, ktoś z Państwa prowadzi organizacje, która nie mieści się w poniższych kategoriach a chciałby umieścić swoje dane w „Mapie aktywności” – wówczas mapa zostanie uzupełniona o odpowiednią kategorię.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku mają obowiązek posługiwania się „Mapą aktywności”: zarządzenie 1, zarządzenie 2.

Pobierz wykaz organizacji

ANKIETA Brzeskiej Organizacji Pozarządowejpobierz

Wzór nowej oferty i sprawozdania dla organizacji pozarządowych – pobierz

REGULAMIN KONKURSÓW dla Organizacji Pozarządowych
zarządzenie, regulamin

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
zarządzenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

      Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez organizację pozarządową, podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy, określonego w umowie o wykonanie tego zadania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Załączniki do rozporządzenia pobierz