Zbiórki Odpadów

—————————————————–

Harmonogramy odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Brzesko obowiązujące od 01.01.2019 roku

Brzesko- odpady zmieszane

Brzesko – odpady segregowane i zielone

Bucze

Jadowniki strefa I

Jadowniki strefa II

Jasień

Mokrzyska

Okocim

Poręba Spytkowska

Sterkowiec

Szczepanów

Wokowice

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej

—————————————————–

Biuro Gospodarki Odpadami informuje, że zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą  jest gromadzenie wytwarzanych odpadów i zlecanie ich wywozu specjalistycznym firmom świadczącym tego typu usługi na terenie Gminy Brzesko. Przedsiębiorca powinien posiadać stosowną umowę na odbiór odpadów komunalnych z lokalu gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych poniżej:

WYKAZ FIRM WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że zgodnie z w/w ustawą kto nie wywiązuje się z powyższych obowiązków  podlega karze grzywny, a postępowanie w tych sprawach toczy się wg Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku w pokoju nr 18, lub telefonicznie pod numerem 14 68 65 172.

—————————————————–

KOMPOSTOWANIE  to najlepszy sposób na odzysk odpadów organicznych, a kompost to doskonały nawóz. Zobacz jak łatwo założyć kompostownik.

CCI20150810 CCI20150810_0001

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych oraz osiągnięte poziomy odzysków.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzesko – pobierz wykaz

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA BRZESKA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

O G Ł O S Z E N I E
Informuję iż na terenie Gminy Brzesko został zorganizowany Gminny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zainteresowani mieszkańcy gminy a także podmioty gospodarcze przyjmujący od klientów zużyty sprzęt elektryczny (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495)), mogą oddać go bezpłatnie w Gminnym punkcie zbiórki tego typu odpadów który znajduje się na bazie Brzeskich Zakładów Komunalnych tj. Brzesko ul. Przemysłowa 17.
Bezpłatnie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
baterie i akumulatory
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
urządzenia zawierające freony.
Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00 a dodatkowo we wtorek i piątek w godz. 15.00 – 17.00 oraz w soboty w godz. 11.00 do 15.00.
Zapraszam do korzystania z Punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Te niebezpieczne odpady należy segregować by nie zalegały na składowisku odpadów lecz były poddawane recyklingowi i odzyskowi. Dziękuję za korzystanie z punktu i właściwe podejście do ochrony wspólnego dobra – naszego środowiska.

——————————————————————————————–

ZBIÓRKA ODPADÓW ZE STYROPIANU

Informujemy mieszkańców Gminy Brzesko, iż jest możliwość oddania, za niewielką odpłatnością, styropianu  z gospodarstw  domowych a także firm. Przeróbką tego rodzaju odpadu, na terenie naszej Gminy, zajmuje się firma Your Partner, Brzesko ul. Dworcowa 2. Firma przyjmuje styropian czysty, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń: kleju, tynku, farby czy gruzu budowlanego. Przyjmowany jest zarówno styropian budowlany jak i opakowaniowy. O szczegóły można pytać bezpośrednio we firmie w godz od 8:00 do 14:00 w dni robocze nr tel. 509444152.

——————————————————————————————–

Na terenie bazy magazynowo – transportowej Brzeskich Zakładów Komunalnych przy ul. Przemysłowej 11 w Brzesku znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK z którego mogą korzystać mieszkańcy Gminy Brzesko.

REGULAMIN  PUNKTU SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  GMINY BRZESKO

 1. Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu  Gminy Brzesko i dostarczane przez mieszkańców Gminy.
 2. Odpady w Punkcie PSZOK odbierane są od mieszkańców  w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Odpady w PSZOK  przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 – 18 00 , w soboty w godzinach od 800 – 15 00oprócz niedziel i dni świątecznych.smieci

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. papier;
 2. metal;
 3. tworzywa sztuczne;
 4. szkło;
 5. opakowania wielomateriałowe;
 6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 7. przeterminowane leki i termometry rtęciowe;
 8. chemikalia;
 9. zużyte baterie i akumulatory;
 10. zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny (kompletny);
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 12. zużyte opony – w ilości 4 szt. w ciągu roku z gospodarstwa domowego. Powyżej ustalonej ilości będzie pobierana opłata zgodna z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK
 13. tekstylia;
 14. odpady zielone;
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości nie większej niż 500 kg na gospodarstwo domowe na rok.

 

 1. PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie pochodzące z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Koszty transportu odpadów do PSZOK zapewnia właściciel we własnym zakresie  i na własny koszt.

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące z prowadzonych we własnym zakresie remontów, przyjmowane są w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK, w ilości nie większej niż 500 kg na gospodarstwo domowe na rok. Za odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 500 kg na gospodarstwo domowe na rok, będzie pobierana opłata zgodna z cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK.

Na terenie PSZOK został utworzony punkt pod nazwą „GRACIARNIA”, gdzie  mieszkańcy mogą dostarczyć rzeczy wielkogabarytowe nadające się do ponownego  użycia,  które będą przekazane nieodpłatnie zainteresowanym mieszkańcom Gminy Brzesko.

 

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

1)      materiały zawierające azbest, papę, smołę itp.

2)      szyby samochodowe,

3)      styropian budowlany,

4)      inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje  odpadów pochodzących z działalności gospodarczej  w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 W PUNKCIE  PSZOK NIE WYSTAWIA SIĘ KART PRZEKAZANIA ODPADU, FAKTUR I INNYCH POTWIERDZEŃ ODDANIA ODPADÓW.